Strategier Strategier för att nå nya mål ­eller de som inte uppnåtts?

En verksamhet som når sina mål

genom framtagna strategier, behöver oftast ingen hjälp att ta fram nya!

Så nu kan ni som känner igen er sluta läsa! :)

För er andra så finns många bakomliggande skäl till att man vill ta extern hjälp. Och att ta det steget kan kräva mod och ödmjukhet inför ”erkännandet” av att man inte klarar det själv.

De som söker extern hjälp för att göra det, når antagligen inte sina mål eller så når man dem men inte på ett tillräckligt kostnadseffektivt sätt - för dåliga resultat, som t.ex ROI. Det kan vara så att man inte ser eller förstår varför man inte når de resultat man önskar. Eller så ser och förstår man det men vet inte hur man skall angripa det för att komma på rätt spår.

Här är det lätt att komma in i problemlösnings”mode”. Men vi tror att förändringar som drivs genom problemlösning aldrig kommer att vara långsiktigt hållbara. För vad är syftet med problemlösning? Jo - att bli av med något man inte vill ha! Det betyder dock inte per automatik att man får det man vill ha.

Vårt fokus

Vårt fokus och kompetens ligger i hjälpa verksamheter att ta fram mål och strategier för att skapa något man vill uppnå!

Vi kan ge er en objektiv analys av nuläget för att kunna tydliggöra hur verksamheten fungerar idag för att se vad som stödjer och vad som skapar konflikter, för att nå uppsatta mål. Analysen kan innefatta områden som företagskultur, värderingar, attityder, beteenden, organisation, processer och arbetssätt, system och verktyg, nuvarande mål och vision, KPI’er och styrmedel.

Syftet

En fråga som ofta glöms bort eller inte ens finns på agendan när man skapar sin affärsstrategi är: - Vad är syftet med vår verksamhet? Med andra ord varför existerar vårt företag?

Om en verksamhet agerar på sätt som inte stöder eller till och med motsäger sitt syfte så kommer den att skapa interna strukturella konflikter.

Man behöver bygga "affären" runt syftet för att stödja den. Inte tvärtom!

Mål och strategier

För de flesta är det självklart att en verksamhet bör ha tydliga mål och effektiva strategier. Men det är inte lika självklart att man faktiskt har det, eller att man når de mål man satt upp.

Den verkliga testen av om en verksamhet faktiskt har detta sker när vi granskar verksamheten rakt igenom. Stödjer de olika avdelningarnas mål varandra, eller är de i konflikt och motsäger varandra? Tävlar de mot varandra om samma resurser och skapar intressekonflikter eller är verksamheten logiskt konstruerad för att stödja de olika aktiviteterna som behövs för att uppnå de övergripande målen?

Om en verksamhet inte förstår fundamentet för sin affärsstrategi, så kan den inte heller ta fram konsistenta och produktiva ledningsstrategier. Affärsstrategin bör svara på frågan: - Hur genererar verksamheten sin egen drivkraft och livskraftighet?

Vår kompetens ligger i att synliggöra och ifrågasätta faktorer som ligger i vägen för och de som möjliggör, att nå de mål som sätts upp för att sedan tillsammans skapa strategier som fungerar.

Kontakta oss så ger vi gärna ett förslag på upplägg som passar er.

Strategier